1: Gyldighed og anvendelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Eko-Filters, med mindre andet er skriftligt aftalt.


2: Pris

Alle priser angives i DKK ekskl. moms og evt. afgifter og skatter. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder Eko-Filters sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser.


3: Betaling

Forudbetaling ved bankoverførsel eller kreditkort.


4: Ejendomsforbehold

Det solgte forbliver Eko-Filters ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

5: Levering

Levering sker EX works Spentrup, med mindre andet er skriftligt aftalt. Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse, Eko-Filters tager ikke paller og pallerammer retur.


6: Mangler

Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for Eko-Filters. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning, maksimalt 18 måneder efter levering. Eko-Filters hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.

7: Produktansvar

Eko-Filters er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. Eko-Filters hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte. Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssig afslag over for Eko-Filters kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte genstand.


8: Returnering

Varer solgt af Eko-Filters tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter tildeling af returordrenummer. Imødekommes dette ikke, returneres varen til kunden for dennes regning. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt. Kun varer, som ikke er kundetilpasset, tages retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på min. 15 % af faktureret pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinie. Dele, som ikke kan genanvendes, fratrækkes kreditnotaen. Kreditnota med en værdi på under DKK 300,- vil ikke blive udstedt. Skaffevarer og udgående varer tages ikke retur.


9: Dokumenter

Alle oplysninger og data i Eko-Filters generelle salgsmaterialer enten på skrift eller elektronisk på www.eko-filters.dk, herunder tegninger, produktbeskrivelser og –mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, de i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse. Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og Eko-Filters egen dokumentation.


10: Force majeure

Eko-Filters hæfter ikke for forsinkelse eller manglende opfyldelse af indgåede aftaler somfølge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som Eko-Filters ikke har kunnet undgå og hvis følger Eko-Filters ikke har kunnet afværge. Begge parter kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end 2 måneder pga. force majeure.


11: Lovvalg og værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med retten i Randers som værneting. Ovenstående betingelser er gældende fra 1. maj 2015 og erstatter tidligere versioner.